Za stvaralaštvo do 2011. kliknite ovdje

Životopis

Marijan Jakubin
Marijan Jakubin, 2011.
MARIJAN JAKUBIN rođen je u Zagrebu 1946. godine. Od rođenja do 1962. godine živi u Novom Virju, Medvedički, a poslije toga u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Virju, a Školu primijenjene umjetnosti, Grafički odjel u Zagrebu. Diplomirao je na studiju likovne umjetnosti Pedagoške akademije u Zagrebu, 1969. godine kod profesora: Mladena Veže, Vilka Glihe Selana i Josipa Poljana, te na studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979.

            Od 1971. do odlaska u mirovinu 2016. godine, radio je kao nastavnik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu i svim njezinim budućim transformacijama sve do Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je prošao kroz sva zvanja od stručnog suradnika do redovitog profesora umjetnosti u trajnom zvanju. Osim na svom matičnom fakultetu 30 godina predavao je i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 2 godine na Teologiji u Đakovu, 10 godina na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te na poslijediplomskom studiju Učiteljske akademije u Zagrebu i Pedagoške akademije u Sarajevu.

            Autor je jednog sveučilišnog udžbenika, tri priručnika, 14 TV emisija školskog programa te sedamdesetak stručnih radova u području likovne pedagogije.

Godine 2008. dobiva Dekanovu nagradu „za kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka ili opterećenja i postizanje značajnih unapređenja i inovacija u nastavi, organizaciji nastave, odnosno u podizanju razine znanja i aktivnosti studenata.“

            U svojoj umjetničkoj djelatnosti bavi se slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primijenjenom umjetnošću. Svoja djela izlagao je na 32 samostalne i oko 90 skupnih izložbi u domovini i inozemstvu. U području sakralnog slikarstva naslikao je 36 oltarnih fresaka i ulja velikog formata, oko 300 vitraja i 35 djela manjeg formata u crkvama diljem Hrvatske.

             Uz 25. obljetnicu umjetničkog rada objavljena mu je monografija o likovnom stvaralaštvu autorice Marine Baričević u izdanju centra za kulturu Đurđevac - Galerija Stari Grad (1994.), a uz 40. obljetnicu umjetničkog i pedagoškog rada monografija autora Stanka Špoljarića u izdanju Art magazina Kontura, Zagreb (2010.).

            O njegovom umjetničkom i pedagoškom radu, objavljeno je oko 150 kritika, osvrta i intervjua.
           Za svoj umjetnički rad primio je šest nagrada od kojih 1974. prvu nagradu za plakat 9. zagrebačkog salona, a 2010. dobiva nagradu za najbolje djelo na međunarodnoj izložbi likovnih umjetnika – sveučilišnih nastavnika €CNSI ( Europski centar za napredna i sustavna istraživanja ) u Zagrebu, iz ciklusa „Mistika življenja“.
           Godine 2013. osnovana je i otvorena za javnost Galerija „Marijan Jakubin“ u Novom Virju (Medvedički i Drenovici), u kojoj je smješten stalni postav njegovih likovnih i pedagoških djela koje je darovao svom rodnom mjestu.
Od 1977. član je HDLU-a i LIKUM-a. Marijan Jakubin
Diplomanti likovne umjetnosti Pedagoške akademije Zagreb,1969. s profesorima:
 Mladenom Vežom, Dinkom Vidovićem i Josipom Poljanom
(u zadnjem redu), Marijan Jakubin ( prvi red, peti od lijeva na desno)Primanje diplome na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine


Marijan Jakubin
Pri izradi vitraja, 2010.


Biography

MARIJAN JAKUBIN was born in Zagreb in 1946. He attended primary school in Novo Virje (Medvedička, Drenovica), in Molve, and completed his primary education in Virje. He enrolled into the School of Applied Arts – Graphic Design in Zagreb. Marijan Jakubin graduated from the Pedagogical Academy in Zagreb – majoring in Art and at the Faculty of Humanities and Social Studies University of Zagreb – majoring in Art History.
Since 1971 he has been teaching art related subjects at the Faculty of Teacher Education in Zagreb. In his teaching career he has traversed through the academic advancement system from associate, lecturer, assistant professor, associate professor and finally full professor. Since 2005 he has chaired the Art Department. 
In addition to his primary Faculty he has also been teaching at the Catholic Faculty of Theology in Zagreb, and Faculty of Theology in Đakovo, the Music Academy in Zagreb and at the postgraduate study at the Pedagogical Academy of the University of Sarajevo. 
In 2008 he received the Dean’s award for “continuous efforts beyond the usual tasks or duties and for achieving significant advancements and innovations in teaching, organization of teaching, i.e. in improving the level of knowledge and activities of students”. 
He is author of one university course book, three manuals, around seventy professional papers in the area of art and 14 TV shows for the school art program. 
His artistic work centers on paintings, graphic art, sculpture and applied arts. His work has been presented at 30 independent and approximately 100 group exhibitions nationally and internationally. In the area of sacral painting he has painted 35 altar frescoes and large oil paintings, around 300 vitrails and around 30 works of smaller form in churches throughout Croatia. 
Following the 25th anniversary of his artwork a monograph about his work was published by the author Marina Baričević (Cultural Center Đurđevac – Gallery Stari Grad, 1994), and following the 40th anniversary of his artwork a monograph was written by Stanko Špoljarić (published by Kontura Art magazine Ltd., Zagreb 2010). 
Over 170 reviews, overviews, and interviews have been published in newspapers, weeklies, and various publications regarding his work. For his art work he received 5 awards and in 1974 he won first prize for the poster for the 9th Zagreb Salon, while in 2010 he received the best work award from the cycle “Mysticism of Life” at the international exhibition of artists – university teachers €CNSI (European Center for Advanced and Systematic Research) in Zagreb. 

In Novo Virje in 2013 Gallery ”MARIJAN JAKUBIN” was established and opened for public. In Gallery you can see permanent setup of art and pedagogic works which he donated to his birthplace.

Since 1977 he has been member of the Croatian Association of Artists and LIKUM. 


S otvorenja Galerije "MARIJAN JAKUBIN" u Medvedički, 2013.


Marijan Jakubin
S otvorenja Galerije "MARIJAN JAKUBIN" u Drenovici, 2013.