Za stvaralaštvo do 2011. kliknite ovdje

- O stvaralaštvu u suodnosu s likovnom kritikom


O SVOM LIKOVNOM STVARALAŠTVU  U SUODNOSU S  LIKOVNOM KRITIKOM

„Likovno djelo Marijana Jakubina označava slika jednostavnih oblikovnih obrisa i višeznačnost teme. Unutar te gradbene jednostavnosti sačuvana je mogućnost svođenja znaka na bitno. Tako bijeli trag predstavlja koncentraciju svjetla, napuklina je oslobađanje, let kugli traganje za smislom života.
Ne pripadajući dosljedno niti jednoj od egzaktnih poetika kao geometrijska apstrakcija, konstruktivizam, nove tendencije, minimalna umjetnost, organska apstrakcija… iako ponegdje proviruju oznake spomenutih stilistika, to djelo suvremene je provenijencije. Ali bez klišeja, s intelektualnom zahtjevnošću i nadasve kontemplativne datosti.“ (Baričević, M. 1994.)
                                                                                                           
Od kontinuiranog likovnog djelovanja i istraživanja, u ovom tekstu izdvajam najrelevantnije radove mog likovnog stvaralaštva obuhvaćene u ciklusima od 1972. do danas, koji su bili  prezentirani javnosti samostalnim izložbama u uvaženim galerijama na području Republike Hrvatske (Salon galerije Karas HDLU-a, Galerija Koprivnica, Galerija „Ulrich“, Galerija „Stari grad“ Đurđevac, Galerija „Knežev dvor“ Rab, Spomen-muzej biskupa J. J. Strossmayera, Đakovo, Galerija „Lotrščak“) te popraćeni  kritičkim recepcijama likovnih kritičara – povjesničara umjetnosti: Elene Cvetkove, Ive Šimata Banova, Darka Schneidera, Vinka Srhoja, Marine Baričević, Stanka Špoljarića, Marijana Špoljara, Arijane Kralj, Sande Stanaćev Bajzek, Danijela Žabčića, Mladena Veže i ostalih (vidi bibliografiju na kraju teksta).
Likovno stvaralaštvo usmjerio sam od samih početaka prema istraživanju apstraktnih organskih oblika, njihovih prožimanja, usijecanja, gibanja, unutarnjih pulsacija i isijavanja svjetlosti… s ciljem simboličkog govora upućenog transcedentalnom odnosu čovjeka i Boga, prostoru duhovnosti i meditativnosti uključujući pitanja egzistencijalnog i esencijalnog u likovnom oblikovanju motiva kršćanske ikonografije.
 „Autor nas odvlači u imaginaran svijet mitskog i ritualnog, u prostore bitka i božanskih emanacija. Slike su intuitivni doživljaj tih prostora, autorovih, ali i promatračevih. To su zapisi intuicije i konstrukcije nekih novih likovnih metafora. Simbolizam kolora, dinamika njegova toka, njegove mutacije pretvaraju umjetnikova emocionalna stanja i egzistencijalistička promišljanja u jasno čitljive vizualne prostore, intimne uvide i poglede na vječna pitanja odnosa čovjeka i Boga, na prirodu našega bitka i svrhu našega postojanja. Prostori ove visoko estetizirane materije preobraćaju ovu egzistencijalističku priču u tajanstvena, magična, beskonačna kozmička prostranstva u kojima je beskonačnost i promjenjivost svekolike materije jedina bitna kategorija.“ (Stanaćev Bajzek, S. 2010.)
Svoj opus gradim kroz seriju logički nadograđivanih zaokruženih ciklusa, koji se temelje na principu dualnosti i svojevrsnog jedinstva suprotnosti koje zadiru u sudbinska pitanja čovjeka, njegovog traganja za smislom života i rada i na kraju pronalaženja traženog. Autor monografije: “Marijan Jakubin“, u izdanju „Konture“ 2010. Stanko Špoljarić ističe:
“Odabrana Jakubinova slikarska forma za jezik sudbinskih pitanja u mnogome je originalna. Na bjelini slikarskog polja postavljen je oblik čitke arhitektonike s membranom zakrivljenih linija, s unutarnjim tkivom organičkoga karaktera. Osnovna shema vertikalnoga uzleta razvedena je maštovitošću varijanti s dvovrsnošću isčitavanja. Odnos siluetom definirane forme i aktiviteta bjeline te bogatstva zbivanja unutar sadržajne i likovne dominante. Bjelina je svjetlo, prostor nadilaženja fizičke datosti slike, ljepota iznad svake opisnosti. … Bjelina posjeduje svoj vitalitet, prenoseći ga do opne organičke strukture.“ (Špoljarić, S. 2010.)
 Istodobno povezujem organičku životnost i geometrijsku čistoću, disciplinu i gestualnost, atektoniku i tektoniku, skulpturalnost i strukturalnost, unutarnje otkucaje i tišinu, asketizam u boji i formi s ekspresivnošću izraza. Tako oblikujem karakteristično dvojstvo svjetla i tame najčešće u akromatskim ili monokromatskim izričajima kao suprotnostima iste energetske snage i jednakovrijedne izražajnosti. Ovaj pristup se prvi put u takvom odnosu javlja  u ciklusu „Mrak u svjetlu“ 1972., a nastavlja kroz cikluse: „Gen…“, 1975. „Nazočnost svjetla“, 1980. „Nazočnost bijele crte“, 1980. „Meditacije“, 1983. „Nagovještaj uskrsnuća“, 1975. do 1993. s povremenim vraćanjima na te godine do danas, „Strukture“, 1986., „Trag geste,“ 1995., „Pjesme stvorova“, 1996. do 2001., „Mistika življenja“, 1999. do 2016. u kojem se iz prijašnje akromatike prelazi u monokromatsku poetiku meditativnih modrih tonaliteta te „Život izdanka“, 2017. gdje prelazim na snažne kolorističke odnose sa simboličkom naznakom kondenzirane zrake svjetlosti koja probija središnje tkivo organske forme „Izdanka“, grafike iz 1974. koju redefiniram slikarskim varijacijama. Svjetlo i tama su u svim navedenim ciklusima nukleusi – ključni elementi s nadopunjujućom  ulogom i značenjem, oko kojih se okupljaju svi drugi elementi. Sasvim drugačiji likovno-jezični pristupi, kako u materijalu i tehnici tako i u oblikovanju likovne forme, nalaze se u ciklusima: „Gen…“, 1975. i ciklusu skulptura „Strukture“, 1986. iako se i u njima može prepoznati likovna struktura  karakteristična za prethodno nabrojene cikluse, autorski rukopis i organička forma, pa i simbolika višeslojnog isčitavanja tematskog sadržaja. Tako kroz semantički i morfološki karakter tražim fizički i metafizički smisao života kroz jedinstvo sadržaja i forme, a u potrazi za duhovnim izvorištem filozofsko-vjerskog ozračja.
Suština likovnih istraživanja posebno je prepoznata i vrhunski pretočena u kritičko – analitičku recepciju Ive Šimata Banova u predgovoru kataloga samostalne izložbe skulptura 1986. godine. Izdvajam:
 „Umjetnik „zatvorenih ciklusa“, od „Nazočnosti svjetla“ do „Nazočnosti bijele crte“, od „Mraka u svjetlu“ do „Gena…“ prostire nit interesa  za elementarne vrijednosti crte, botaničkog i organskog, prostornog i površinskog, crnog i bijelog, svijetlog i tamnog, jezgrovitog i rastresitog, cjelovitog i raspuklog, ameboidnog i krutog, vitalnog i geometrijskog… . Ne jednom, pred tim sam se djelima pitao o njihovoj estetskoj svrsi odbijajući pomisao da je riječ samo o formalnim interesima djela i o konfiguraciji elemenata i njihovim varijacijama i zavisnostima. I bilo je očito da je princip analitike koja ne vjeruje analizi i eksperimenta koji ne vjeruje eksperimentu išao u korist dubljeg smisla ove metodologije, premda ne treba odmah tragati za „dubinskim“ i „površinskim“ licima jakubinskih struktura i suprotstavljati unutrašnji koncept vanjskom po principu amaterskog i pojednostavljenog suprotstavljanja (klasične distinkcije) forme i sadržaja. Još manje ovdje treba potezati iskustva šire (već povijesne) minimalističke i optičke baštine i brojiti bliže i dalje  srodnike i iskustva suvremenika (I. Kožarić, D. Kovačević, A. Jakić i dr.). Treba uočiti znatiželjni duh koji raspravlja o problemima strukture i koji svojom „umjetnošću istraživanja“ (Argan) otkriva strukturalna i estetska značenja oblika. Razvitak Jakubinova djela ne pripada samo horizontu formalnog promatranja. Naprotiv, taj je prag prekoračen imaginacijom koja je analitičnošću i razlaganjem stvorila djela koja su prodom interakcije mašte i racionalnosti.“ ( Šimat Banov, I. 1986.)
U ciklusu „Mrak u svjetlu“, 1972. istražujem odnose crnih organičkih, „eliptoidnih ploha podložnih levitaciji, prema bijeloj podlozi papira, a koju tamu istodobno presijecaju tanke crte svjetla ili se usijecaju u nju otvarajući prostor izlaska svijetlom krugu ili grafički odnosno slikarski oblikovanoj kuglici simboličkog značenja, gdje zajedno s kondenziranom zrakom svjetlosti, postaju i metafora i likovna odrednica vizualnog centra događanja. Crninu tretiram ravnomjernom gustinom polikolornog namaza dok njene granične zone rastvaram minimalističkim tonskim prijelazima, gradacijama sivih tonaliteta koji aktiviraju svjetlu pozadinu. Bljeskovi svjetla unutar mase crnila postaju metafizička prisutnost osobnog unutarnjeg doživljaja.
 „Zato crta ili točka svjetla na zatamnjenoj površini nije samo ritmički kontrapunkt, dematerijalizirani trag izvan konteksta slike, to je znak nade u zajedničko dostizanje svjetla, dakle dobra. Ali i onog svjetla, koje je trenutak slobode, konačnost oslobađanja.“ ( Baričević, M. 1994.)  


                              


Daljnje istraživanje, koje se nadovezuje na ciklus „Mrak u svjetlu“, usmjereno je na slikarsku razradu organičke forme koja sveobuhvatnije govori o pitanju kompleksnosti postanka makro i mikro svijeta, posebno čovjeka kao jedinke unutar složenih genetskih  struktura, materijalnih čestica kromosoma koji prenose nasljedne karakteristike roditelja, pa i praroditelja utkanih u promišljanja o stvarateljskom činu općenito. U tom smislu odabrao sam i sam naziv ciklusa „GEN…“, 1975. koji u sebi nosi više značenja: „GEN…“- Genesis - postanak; genos - pleme, rod, koljeno; geni- nosioci nasljednih svojstava… . Da bih odgovorio vlastitoj likovnoj znatiželji kako u razradi likovnog tako i tematskog sadržaja upotrijebio sam i drugu tehniku. Umjesto crnog polikolora u „Mraku u svjetlu“  u ciklusu „GEN…“ koristim suhi pastel koji  omogućava slikarsku gradnju gena pastelno sivkastosmečkastih tonaliteta koji daju treptavost površine, pulsaciju organizma s istacima živaca ili linearnog klijanja u kojima se odražava drhtaj ruke koja prenosi unutarnje vibracije života.

 
„Naravno da se u krajnjem slučaju radi o jednom metaobliku (koji povratno predmetno označava njegovu sliku) u kojem vlastitim razlozima navješćuje do tada nepoznat individualan estetički znak.“
( Schneider, D. 1975.)  


                                              
                         
Unutar samog procesa nastajanja gena pojedine slike nastaje već zametak novog rada, najava novog oblika koji će zaživjeti  u slijedećem prikazu i tako se rađa lančani slijed likovnih događanja koja misaono i emotivno vode prema naslućivanju prostornog razmještanja atoma u molekulama, odnosno povezivanju fundamentalnih znanosti: kemije, fizike, genetike, filozofije…s Božjim stvaralačkim djelovanjem. Tako se usmjeravam prema isčitavanju semantičke znakovitosti. Ovu procesualnost prepoznaje kao:  „već pomalo zaboravljeni pojam - kustoda - gdje je neki oblik jedne slike (u tekstovima je to slog na kraju stranice) najava oblika sljedeće.“ (Špoljarić, 2010.) To su zapravo misaone refleksije koje ističu zajedništvo i povezivanje intimističkog i univerzalnog.
 Tako i Vinko Srhoj, 1977. u svojim recepcijama primjećuje:
 „Pasteli Marijana Jakubina iz ciklusa „Gen…“ predstavljaju sintezu, koja je, nakon dovršenja analize organske forme, postala umjetnikova vlastita. Ugledanje na prirodni oblik nije dovelo do njegova podržavanja niti je on postao ishodište za daljnje transformacije u novi, pročišćeni i revidirani vid prirode, već je materijalna realizacija cjelovite, idejne zamisli, oslobođene prirodne provenijencije, urodila slučajnom asocijacijom na konkretno. Taj deduktivni postupak slikarske nadogradnje ili, bolje, razgradnje prvotne ideje do stanične jezgre gena, inicirao je opet dijeljenje unutar globalne strukture tog univerzuma.
Umjetnik je, pronašavši adekvatan oblik svog zanimanja, fiksirao organizam na samom početku dijeljenja. Mada je to ograničenje na relativnu nepokrenutost gena dovelo do zatvaranja mase u sebi, ipak se dinamika postiže. Intervencija pastela na bridu definiranog oblika gena, ritmizira i prividno nezainteresiranu podlogu, uvlačeći je ponegdje među same rasjede ploha, postižući sasvim diskretne pomake, koji kao da svjedoče o dugotrajnosti dozrijevanja ploda i nezamjetljivoj, procesualnoj borbi za opstanak u mikrosvijetu.“ (Srhoj, V. 1977.)

                                         

 Geni su zapravo moj osobni likovni prodor u mikrosvijet s prizvukom antropomorfnog treperenja površine iz koje pupaju i izrastaju vlati poput živaca ili korjenčića koji urastaju u okolnu bjelinu. U ovim oblikovanim grumenima odražava se ekspresija poteza uronjenog u zasićenost plohe stupnjevanjem sivila različite zagasitosti do nježnijih tonaliteta, koji grade slojevitost gena. „Klijanje, nastajanje, začetak, oplođenje i asocijacije koje vežemo uz njih najizravnije su prisutni u ovom ciklusu. U formalnom smislu, odnos crno-bijelog neutraliziran je  nijansama sivog ili koloriranim detaljima, a u „sadržajnom“ je prisutna ideja geneze kao rezultat prožimanja i rastvaranja oblika, ulaženja jednog u drugi, napetosti ili harmonije među njima, sublimacija ideje nastanka i stvaranja ploda. Ideja erosa nije, dakako, direktno implicirana već je naglasak na ontološkom saznanju i na iskazu filozofskog stava, koliko god je to u umjetnosti pretenciozno očekivanje.“ (Špoljar, M. 1980.)
Daljnja likovna istraživanja usmjerena su prema slikama - objektima nastalim na izvorištu „Gena…“, ali sada u napuštanju pravokutnog kadra unutar kojeg se život gena odvijao. Pristupio sam rezanju krivuljaste forme iz iverokala, organičkog karaktera. Na preparirane podloge izrezanih objekata pristupio sam slikanju klasičnom tehnikom ulja. Tako su nastala dva  nova ciklusa „Nazočnost bijele crte“ i „Nazočnost svjetla“ 1980. izložena u HDLU-ovoj Galeriji „Karas“ u Zagrebu.
 Oslikani izrezani plošni objekti svedeni su isključivo na akromatske kontraste s naznakama sivih tonaliteta na mjestima tonske modelacije ili raspršivanja svjetlosti ili kondenzirane bijele zrake svjetlosti izražene crtom koja je bljesnula u crnini forme koja se:

 „Pojavljuje u prvom planu i nestaje iza simboličkoga stijenja. Ima ulogu klijajućih izdanaka u „Genu…“. Ali je idealno ravna. Savršena. Sama lozinka stvaranja, svjetlo na nebu i zemlji. … Jakubin linijom svjetla identificira duhovnost čina stvaranja dajući joj i likovnu gracioznost i vid ekspresije postojanja za osjetila“ (Špoljarić, S. 2010.)
 U ovom sam ciklusu pokušao ujedno dati slutnju embrionalnog kao začetka života unutar oaze noćne tišine, egzistiranje života u neomeđenosti prostora nadahnutog knjigom Postanka i Ivanovim evanđeljem. Marina Baričević u monografiji 1994. ističe:
 „Svodeći sliku na samu sebe Jakubin je crni organički oblik izdvojio iz prostornog konteksta slike. Izolirao ga je u zasebnu cjelinu, oduzevši mu bjelinu podloge. Kompenzacija za bjelinu očituje se u tragu zrake, bijelom polukrugu, usjeku… koji su nastanjeni na crnoj površini objekta. Nepravilnog oblika i vrlo diskretnog dodira to više nisu svjetlosti već njihova kondenzacija. Opisno je iščezlo u korist čistog znaka grafičke izražajnosti. To je svođenje zanatskog računa, što si je slikar poput Jakubina mogao dopustiti. Naime, opredijelivši se za samo dvije boje i to crnu i bijelu on je uspio  njima ostvariti svoje slikarsko djelo visoke estetske kultiviranosti. Osjećajem za odnose  tih dviju boja kontrastne učinkovitosti, dakako sukladno i sadržaju, slikar je poseban virtuoz izvedbe.“ (Baričević, M. 1994.)


                       

U jesen 1980. godine dobivam poziv od Galerije Koprivnica odnosno kustosa Marijana Špoljara da izložim, u cijelom prostoru galerije, svoja četiri ciklusa: „Mrak u svjetlu“, „Gen…“, „Nazočnost bijele crte“ i „Nazočnost svjetla“. Prepoznata, od strane likovne kritike, moja dotadašnja likovna istraživanja, teoretski su jasno iznesena u njegovom tekstu predgovora:
 „Ustrajnost kojom se Marijan Jakubin zanima za rastvaranje i varijacije jednog ishodišnog znaka ukazuje na potrebu odgonetavanja smislenosti te strukturacije. Očito je, naime, da je u toj znakovnosti kondenzirano  autorovo iskustvo simboličkog porijekla i da mu ta pra-forma omogućuje igru sa oblikom i traganje za njegovim semantičkim mogućnostima. Jakubinovo slikarstvo je, stoga, određeno dvojakim koordinatama: s jedne strane, formalna struktura izražena u akromatskim odnosima (sa skalom od tvrdorubnih do omekšanih površina) donosi mu mogućnost kombiniranja apstraktnih formi, nalaženja ritma pri odnosu ploha, napetosti među crno-bijelim cjelinama, slobodno određenje oblika, dakle, čistu varijaciju imanentnim slikarskim sredstvima, nediktiranu sadržajnim ili asocijativnim potrebama. S druge strane, organički oblik koji nastaje nije tek materijalno iskustvo ruke i oka nego konotira u sebi odnose koji su asocijativnog i simboličkog značenja. Ovalna forma koja je ishodište za rastvaranje, za sažimanje i pretakanje u drugi oblik, kondenzira se na razini ideje o prapočetku. Ta plastička ideja o  vitalističkom određenju zaokrugljenog, arhetipskog oblika što svojom znakovnošću asocira nastajanje i plodnost.“ (Špoljar, M. 1980.)

                   

Redefiniranjem boje i forme „Događaja 7“ iz ciklusa „Mrak u svjetlu“, 1974. godine nastala je serigrafija „Izdanak“, koja je bila izložena na I. biennalu suvremene hrvatske grafike u Splitu, a potom sam se iste godine ovom grafikom prijavio na raspisani natječaj za plakat 9. Zagrebačkog salona, dodavši joj propisani tekst. Na natječaju sam dobio I. nagradu i izvedbu plakata.

     Izdanak, 1974.
                                                             
Plakat 9. zagrebačkog salona, 1974.

Godine  1985. na poziv Savjeta LIKUM-a (upućen J. Kniferu, M. Šuteju, B. Doganu i M. Jakubinu) radim novu grafiku tehnikom sitotiska za Novogodišnju i Božićnu čestitku pod nazivom „Božićno otvaranje“, kao novu redefiniranu varijantu „Izdanka“. Grafika je otisnuta zasebno kao autorski otisak svih četiriju odabranih autora na istom grafičkom listu i svakog autora pojedinačno. Uz ovu grafiku S. Špoljarić u monografiji ističe:
 „Viziju ljudskog puta, promaknutog do sakralnog kao u plavetnilu „Božićnog otvaranja“, Jakubin u manjim ili većim cjelinama, misaono jedinstvenim, no s određenim pomacima, u tvorbi godova forme, likovno razrađuje neprolaznost teme odnosa zbilje i vječnosti, s jakim osjećajem pripadanja svemu stvorenome.“ (Špoljarić, S. 2010.)

Jakubin, Šutej, Knifer, Dogan: Božično - novogodišnja čestitka, 1985.

Božićno otvaranje, 1985. 

Istraživanje izražajnosti crnog sa sivilima neba u otvorenom kadru i bljeskovima svjetlosti u bijeloj liniji nastavljam put svojih traženja u novom ciklusu „Meditacije“, 1983. Kombiniranom tehnikom valovite ljepenke, fotografije, polikolora i tempere ulazim u adventsko osluškivanje svoje nutrine i misaone preokupacije usmjerene na filozofsko-teološka razmišljanja uronjena u konteplaciju izraženu slikarskim asketizmom akromatskog. Kroz pravokutne otvore koji asociraju na otvorene prozore na reljefnoj „fasadi“ valovite crne ljepenke, otkrivam kadar fotografiranog neba s mističnim prosijavanjem oblaka i zrakom bijelog svjetla – bijelom linijom koja probija nebo, dolazeći i odlazeći u beskraj skriven iza zida. U predgovoru kataloga samostalne izložbe „Meditacija“ u Galeriji „Ulrich“ Arijana Kralj interpretira:
„Rafiniranom intelektualnom igrom, istančanošću svoga duha, Jakubin nas uvlači u svoj osebujni svijet gradeći ga na podudarnosti geometrijskog reza i gradacija pojmovnih vrijednosti crnoga i bijeloga. Vertikala, horizontala, dijagonala kristalno su čiste, te time maksimalne i krajnje. Njihovim ritmiziranjem  gradi se sustav savršene usaglašenosti. Rez je Jakubinov potez i ima vrijednost rubne točke, te perfekcioniran geometrijskom strogošću umjetnikova je kalkulirana prividna pritajenost koja omogućava da se eksponira  asocijativna i ekspresivna kvaliteta crnog, sivog i bijelog.“ (Kralj, A. 1983.)Meditacija E, 1983.
Triptihalna meditacija,1983.


Kreativnu znatiželju obilježila je 1986. godina izletom u svijet skulptura čiji su se obrisi mogli naslućivati u svim prijašnjim ciklusima. Bilo je to znatiželjno likovno htijenje da se prazno geometrijsko tijelo ispuni nekom materijom i tako primi unutarnji sadržaj. Tako su nastale skulpture nazvane „Strukture“, satkane od ljepenke (najčešće vanjsko oplošje tijela) i novinskog papira ili odbačenih knjiga, zatvorenih u unutrašnjost volumena. Zanimalo me što će se dogoditi kada to geometrijsko tijelo, ispunjeno unutarnjim sadržajem: knjigom, telefonskim imenikom, zgužvanim novinama, slojevima valovite ljepenke… razrežemo organskim rezom? I ovisno o dubini reza i njegovog kretanja, unutarnji sadržaj biva otvoren, otkriven, oslobođen zatvorenosti, rastvarajući se ili razlistavajući u ritmičkom kretanju iz unutrašnjosti u slobodan prostor. U nekim slučajevima rezovi postaju procjepi, otvori rastvaranja kroz koje, kao odškrinuta vrata, znatiželjno istražujem unutrašnjost tijela.
„Razlistavajući ljepenku na način slijeđenja njezine građe, poroznost stijenki, umjetnik je izvukao lik Samotračke pobjede, slučajno uprizorio božicu Nike. I u toj asocijativnoj slučajnosti podcrtao osobne kanone ljepote da može slobodno jedriti po nepreglednom moru umjetnosti. U jednom drugom radu, valjku, koji asocira na oglasni stup, rotulus ili svitak stijesnio je telefonski imenik. Rastvaranjem ovojnog dijela razlistao se imenik… iz kojega se prosulo mnoštvo imena i podataka. Ta simpatična dosjetka upućuje na pomisao kako je svijetom počela ovladavati informatička era.“ ( Baričević, M. 1994.)

                                                          

Oplošje skulptura oblijepio sam kolažem od novinskog papira i oslikao bijelim polikolorom. Time sam naglasio rez i unutrašnjost skulpture.

                                                  

 „Njegova se struktura kao i skulpture obilaze i gledaju sa svih strana, premda su ciljevi tog gledanja u odnosu na skulpturu posve suprotni i različiti. Jer ne teži se cjelovitosti voluminoznog poimanja kipa nego nas iza svakog ugla čeka iznenađenje i novo lice: tamo gdje očekujemo izbočinu – duboka je praznina, tamo gdje očekujemo perforaciju čeka nas istresena utroba. Iskustva se oka ne sabiru i krhotine se ne skupljaju da bi se rekapitulirala cjelina. Ovdje je cjelina relativna i varijabilna: ovisi o znatiželji…“ ( Šimat  Banov, I. 1986.)
Potaknut prvom kružnom slikom „Oslobađanje“, 1975. naslikanom temperom i uljem na platnu  i izloženom na Zagrebačkom salonu te slijedom likovne i tematske  misli  slikama-objektima iz ciklusa „Nazočnost bijele crte“, „Nazočnost svjetla“ i „Struktura“, tražio sam svoj novi izričaj. Tako je nastao ciklus slika „Nagovještaj uskrsnuća“ 1975. – 1993. s povremenim likovnim izletima sve do danas. Kao što sam oblikovao „Oslobađanje“ u obliku kruga odnosno kugle,  rezao daske za slike-objekte u „Nazočnosti bijele crte“ i „Nazočnosti svjetla“, tako sada oblikujem  „blind ramu“ u obliku obrisa geometrijskog tijela, na koju napinjem platno i tehnikom ulja, snažnim kolorističkim izrazom, za razliku od dosadašnjeg slikanja akromatskim odnosima, slikam privid trodimenzionalnosti volumena: kocki, kugli, piramida… koje rastvaram rezovima ili pucanjima oplošja kako bi se iz njihovih nutrina oslobodili unutarnji sadržaji: male kuglice, kvadri, kockice koji izlaze kroz krhotine pukotina i rascjepa u slobodan prostor.
 „Na tragu ranijih iskustava i iskaza umjesto crno - bijelih odnosa organskog oblika - mase sada su prisutne kocke, kugle, piramidalni oblici sa eruptivnim događanjima u svojoj magmi i u kolorističkoj razradi… . U otvorima nastalim radi napuknuća, sve je razigrano, lebde krhotine unutarnjeg svijeta… . Ovako oslobođena tijela nalik su ljudskom biću razapetom između unutarnjeg i vanjskog života, između sputanosti sobom i svojom okolinom, nerješivim pitanjima i dosizanjem najviših vrijednosti života.“ (Baričević, M. 1994.)U novi život, 1989.
Zelena piramida, 1989.

Svjetlost koja obasjava osnovno geometrijsko tijelo i izlazeći sadržaj dolazi iz različitih smjerova, što dovodi do višeslojnog simboličkog isčitavanja tematskog sadržaja.
 „Jakubin otvara kugle, valjke, kocke i u njima otkriva unutarnji svijet koji ih prožima, pokreće, osmišljuje, usavršuje, otima formi. Analogija s vanjskim i unutarnjim životom očita je u svakom izloženom radu… , s njegovim se radovima najbolje komunicira  na meditativan način jer je u tim djelima koncentrirana mnogodimenzionalna duhovna snaga koja je na neki način spoj srca i uma…“ pisao je u „Glasu Koncila“ Mirko Mihalj, 1994.


        
Žrtva Sunca, 1975.-2012.
Besmrtnost, 1975. - 2012.


         Godina 1994. bila je za moje likovno stvaralaštvo slavljenički obojena izlaskom prve monografije povodom 25. obljetnice umjetničkog rada autorice Marine Baričević u izdanju Centra za kulturu Đurđevac, Galerije „Stari grad“. U istoj galeriji priređena je tada i monografska izložba uz promociju monografije. Monografiju su recenzirali i predstavili Stanko Špoljarić i Arijana Kralj. Dijelovi recenzije objavljeni su na kraju monografije. Koliko god recenzenti govore o samom djelu autorice toliko se osvrću i na moj opus predstavljen monografijom.Naslovnica monografije, 1994.


Promocija monografije, Đurđevac,1994.
                           
Čini mi se značajnim da istaknem  dijelove citata iz ovih recenzija koji dodatno kritički osvjetljavaju moje djelo:
            „Posebna vrijednost knjige je u prožimanju, u potpunom otkrivanju i razumijevanju likovnih postulata i bogatog sadržajnog sloja djela. Jakubinova umjetnost je hod ka transcendentalnom, s mnogo egzistencijalnih pitanja pa je autorica knjige i kroz tekst pratila misao slikara o smislu. Obraćanje biblijskim tekstovima, njeno povezivanje evanđeoske poruke i Jakubinovog slikarskog rješenja, originalan je doprinos tekstovima o suvremenoj umjetnosti.“ (S. Špoljarić, 1994.)
 Arijana Kralj u svojoj recenzije  ističe:
 „ Upravo je umjetničko stvaralaštvo Marijana Jakubina vrlo zahtjevno u svome tumačenju i očitanju, te traži autora izuzetne senzibilnosti i kapaciteta proniknuća u svu slojevitost kako likovnog tako i značenjima zasebnog opusa. … Uskladivši ritam svoje interpretacije ritmu svjetlosne gradacije koja je sukus slika/objekata M. Jakubina, Marina Baričević nevjerojatnom sugestivnošću gradi paralelni tekst koji postaje neraskidiva cjelina sa umjetničkim opusom Marijana Jakubina.“ (Kralj, A. 1994.)  


Marina Baričević otvara izložbu uz promociju likovne monografije, Đurđevac,1994.


„Trag geste“, 1995. nastavak je likovnog puta na koji sam krenuo 1973. „Zaustavljenim gestama“, ispisujući kaligrafski znak na bjelini papira umočenom spužvom ili širokom četkom u crni tuš. To je znak koji može samo asocirati na neko slovo abecede. Proces je to apstrahiranja od prepoznatljivosti organske forme prema čistoći likovnog znaka, usmjerujući ga na uključivanje isčitavanja prema sumislitelju odnosno suinterpretatoru. Bjelinu podloge razbijam snagom geste kojom želim ogoliti unutrašnju energiju. Svoje znakove postižem u jednom potezu ili svega dva do tri poteza ostavljajući vidljivim tragove četke s izmjenom gustoće crnila i akromatskih tonaliteta prema rubovima forme ili njenoj unutrašnjosti.                                         Nakon velike monografske izložbe u Galeriji „Stari grad“  u Đurđevcu 1994. na zamolbu profesora i studenata Teologije u Đakovu čiji sam tada bio profesor, kustosa Spomen-muzeja biskupa J. J. Strossmayera prof. Petra Strgara i đakovačkog biskupa Ćirila Kosa, priređena mi je 1997. velika monografska izložba u većem dijelu muzeja kojom sam se predstavio izborom djela iz svih do tada realiziranih  ciklusa, od „Mraka u svjetlu“ do „Pjesme stvorova“. Posebnu podršku dobio sam i od prof. Mladena Veže koji je napisao predgovor katalogu. Prateći moje likovno stvaralaštvo od studentskih dana, otvarajući moju izložbu u Galeriji „Lotrščak“ 1973. i surađujući kao kolege od 1971. ušao je u bit mog slikarskog opredjeljenja. U predgovoru kataloga đakovačke monografske izložbe napisao je:
 „Djelo Marijana Jakubina ukazuje na stvarnost da Hrvati imaju još jednog sjajnog slikara. Temeljit. Korjenit. Ukorijenjen je u etičkoj duši svoga naroda. Nije epigon. Likovnost mu je neosporan individualni pronalazak. Prilog univerzalnom, svevremenskom, povijesnom likovnom mozaiku. Računam i Altamiru. Dodiruje i te iskonske začetke. Mislim na primarnu simboliku. Osjećam da pripada hramu reprezentacije svoga naroda. … Jakubin je u svom djelu asketa. Monokromna ili polikromna likovna dramaturgija. Istodobno i elitna likovna estetika. … To je meditativno - klaustralna likovnost, oslobođena zavodničkih impresionističkih titraja. Globalno rečeno; usmjerena je više duhovnoj, nadnaravnoj, škrtijoj fizičkoj optici. Pročišćena je kroz zanosne drhtaje profesionalne skrupuloznosti u procesu trajanja izvedbe materijalnog izgleda djela. Ova do kraja izvedena tjelesna strana djela, koja u sebi sadrži nutarnji dio čovjeka, ostvarena je  velikim zanatskim dometom, što potvrđuje Jakubina kao čovjeka kojega ja smatram, a i svi koji su ga pratili i koji će ga pratiti, to moraju znati, ozbiljnim istraživačem, a to je bitno.“ (Veža, M. 1997.)Stanko Špoljarić otvara monografsku izložbu, Đakovo,1997.

Zagledan u otvore  ciklusa „Meditacije“ u kojima se pojavljuju fotografski isječci neba s dodanim zrakama svjetla i njihova simboličkog značenja, rodila se ideja da te kadrove otvorena neba, oblaka i svjetla uprizorim u tehnici suhog pastela, na povećanom kadru papira.  Dodatno inspiriran „Pjesmom stvorova“ sv. Franje Asiškog, nastao je novi ciklus slika (1996. – 2001.) nazvan prema njegovoj, za mene poticajnoj pjesmi. Tako su nastali kozmički pejzaži beskonačnih nebeskih prostranstava u ritmičkoj igri oblaka i prodorima kondenziranog ili raspršenog svjetla u kojima susrećem Božanski dodir, uprisutnjenje “Svjetlosti svijeta“.

Spasonosna svjetlost, 1997.
Navještenje, 1998.
Poniranje prema beskraju, 1998.
„Gomilasti oblaci, koji svojom „vunastom“, „paperjastom“ masom zaklanjaju nebo od pogleda sa Zemlje, gomilanjem na jednu ili drugu stranu slike prijete strovaljivanjem na promatrača. No od njihova sunovrata spašava dio slike – procjep kojim se nebo otvara nedostižnom beskraju i iz kojeg prosijava svjetlo. Ono omekšava ponajprije rubove procijepa i postupno ulazi u tamnu masu koju „gura“ prema rubovima slike.
Ponekad iz nakupine oblaka proviruje kružna crta svjetla, ponekad se vidi i jasni krug svjetlosnoga izvora, a ponekad zraka poput strijele probada oblake. Sva ta nebeska drama, koja se zahvaljujući slikaru događa pred našim očima, iznimno je estetizirana ugoda oku. Slike su, rekli bismo, lijepe, stvaraju ugođaj ljepote, pa i na taj način dočaravaju bit „Pjesme stvorova“. Sveti Franjo je bio ushićen ljepotom od Boga stvorenoga svijeta!.


Nadahnuće u praskozorje, 1996.


          Ovaj je ciklus zapravo nastavak dugoga stvaralačkog rada na traženju biti otajstava. Bez obzira na nazive, najčešće ulančane u cikluse, Jakubinove su slike potpuno uvjetovane njegovim iskrenim bićem, psihološkim, vjerskim i kulturološkim.“ (Cvetkova, E. 1998.)

Otvorenost k svjetlosti, 2001.

Uskrsno jutro, 2000.

„Zaustavljene geste“ i „Trag geste“ nastavljaju pak svoj likovni put prema novom ciklusu „Mistici življenja“, 1999. do 2016. Na samom početku ovog ciklusa ritmički gradim formu na bjelini platna kretanjem širokog kista, prigušenih zelenkastih, ljubičastih i crnih tokova: „Autoportret A. D. 1999. 2004.“, „Mistik li sam…“, „Svjesnošću tajanstvena značenja…“, „Prvo mistično iskustvo“…, dok u kasnijoj fazi ciklusa sliku gradim isključivo monokromatskim plavim tonalitetima koji se ritmički kreću prema snažnoj jezgri svjetla.


Prvo mistično iskustvo, 2003.


Autoportret A.D. 1999-2004.

Svjesnošću tajanstvena dara poklonjenog mi prisutnošću tvojom dodirnuh milost i spoznah patnje smisao., 2004.


Mistik li sam il´ lud što uspeh se do vrha krošanja, 2004.


          Povodom 40. obljetnice umjetničkog djelovanja 2010. godine priredio sam samostalnu izložbu ovog ciklusa u Galeriji „Ulrich“ koja je istodobno bila popraćena i izdanjem monografije Stanka Špoljarića u izdanju Art magazina Kontura. Promovirana je u muzeju „Mimara“  17. siječnja, 2011. Na promociji su govorili Zdravko Mihočinec, glavni i odgovorni urednik Konturinih izdanja, Stanko Špoljarić, autor monografije i don Anton Šuljić , svećenik, profesor, povjesničar umjetnosti, književnik… Između ostalog don Anton Šuljić je rekao:

      „Marijan Jakubin predstavlja nam se kao slikar vrlo bogatog i raznovrsnog opusa. Prolazio je razne faze u svome slikarskom putovanju, radio u različitim tehnikama od ulja na platnu preko freski i vitraja sve do instalacija. Ipak, u središtu njegova umjetničkog  putovanja je traganje i mirenje sa svetim, propitivanje ljudskog i osluškivanje mističnog. …U njegovu traganju nemoguće je ne doživjeti povratak unutrašnjem izvoru – onome izvoru u kojemu je sam Bog čvrsti, ali i nemirni temelj egzistencije. Nemirni zato jer umjetnik na samo sebi svojstven način osjeća kako ga on uvijek vodi dalje i dublje, kako ga trga i razobličuje, tješi ga i usamljuje, ispunja ga i ispražnjuje – u jednu riječ: proteže ga do granica vlastitoga bića i dalje… . Stanko Špoljarić na jednome mjestu kaže o Jakubinovu slikarskome svijetu kako „sigurnost uvjerenja ometaju nemiri i strah od pustoši“, pa umjetniku ostaje  „pozicija samotnika“. Što drugo i jest umjetnik nego samotnik koji probija putove za sebe i za nas koji u njegovu proboju otkrivamo svjetlo i putokaz… . Jakubin svojim vlastitim putanjama, likovnim govorom i nadasve iskrenim uvjerenjem svjedoči kako se sakralnost životu nameće kao nužnost, kao smisao i kao poticaj. U njoj, da parafraziramo sv. Pavla, i umjetnik stoji, miče se i jest.“      Naslovnica monografije, 2010.

S predstavljanja monografije Marijan Jakubin u Muzeju Mimara 2011.
(Zdravko Mihočinec, Marijan jakubin, Stanko Špoljarić, don Anton Šuljić)


   Izložba je popraćena prigodnim katalogom s predgovorom Danijela Žabčića pod naslovom „Likovni bitak plavih prostora“ iz kojeg izdvajam: 
„Metafizički i fizički prostor vibrira u unutarnjem pretraživanju kontemplativnog središta. Autor je svjesno podario plavoj boji izvorni kapacitet duhovnosti, gradirajući njezinu svjetlosnu visinu do suptilne razine. U većini slika fotonski bljesak oštre munje, cakli se poput veznog akcenta, koji na simboličkoj i likovnoj razini povezuje strukturu kompozicije.“ (Žabčić, D. 2010.)

Pješčana ura iznad modre rijeke, 2010.

         Pet godina poslije u predgovoru kataloga izložbe „Sveti znakovi i mistika življenja“ u Rabu 2015. godine Žabčić nastavlja svoje viđenje ovog ciklusa:
        
          „Bilo je neophodno odustati od strogo morfološkog i simboličkoga puzanja oko slika. Učinilo mi se životno važno motriti plave slike Marijana Jakubina iz središta mitsko-ontološke perspektive. Nametnula se potreba uroniti u sliku, a potom iz nje izroniti, proživjeti empatijski trenutak autorske likovne i duhovne čežnje. Ipak, važno je napomenuti: nekoliko desetljeća Marijan Jakubin svojim likovnim izrazom nadilazi zatočeništvo materijalijama intenzivirajući intimne impulse, koji u ritualnom procesu oblikovanja plohe imaginiraju trag kršćanske objave. Dematerijalizirajući konstrukciju projektiranog horizonta, kao susreta neba i zemlje, autor uvodi jednu posebnu inačicu: susret stvoritelja i čovjeka.
Ako promotrimo slojevitost građenja slike, od podloge prema finalnoj plošnoj elaboraciji, uočit ćemo lazure kao ˝predprostor velike tišine˝, supstancijalnost bitka, pulsiranje tajnovite vječnosti, dok primicanje završnom sloju slike osigurava sadašnjost guste gestualne prisutnosti.“ (Žabčić, D2015.)


Diptih u triptihu, 2009. (postavljen u kut prostora)

            Reinterpretacija je to  ranijih ciklusa, koja, zadržavajući osnovni organski oblik, poprima i nova likovna i tematska obilježja. Široki potezi kistom u svom ritmičkom hodu prema središtu slike ili od središta prema okviru dovode do ispunjenosti plohe, a zaustavljeni kadar na jednoj slici teži da zaživi i u drugoj, trećoj…rađajući tako  diptihe ili triptihe s ciljem da ih se po mogućnosti postavi u kut prostora u kojem će živjeti. Na njima se oblici međusobno prožimaju, usijecaju jedan u drugoga, čine simbiozu zajedništva i života koji se odvija oko snažnog akcenta svjetlosti koji je jezgra i ishodište suživota s Bogom i s čovjekom.

 „Ciklus se stilski bazira na apstraktno - lirsko tretiranoj formi koja jasno trasira prostor sugerirajući beskonačnost materije i imaginacije. Tom imaginacijom duhovnog ustroja kreirao je svijet pokrenutih oblika koji prožimanjem kreiraju polja osebujne simbolike pretvarajući se u bogata znakovna polja koja postaju Jakubinovim prepoznatljivim idiomom. Ona su simboličke projekcije božanskog, svrsishodnosti ljudskog postojanja, mistike života. Lirski, plavi fluidi apostrofirani snažnim svjetlosnim bljeskovima utječu se jeziku vlastita autorova likovnog pisma. … Plavom otkriva konotativna značenja, duhovna i metafizička, udaljena od same materičnosti slike. Kako nas je podučio V. Kandinsky: „ Plava je udaljavanje od čovjeka i kretanje usmjereno prema vlastitom središtu“. ( Stanaćev Bajzek, S. 2010.)Tragom bijele crte, 2010.
Vodena ura, 2010.

 O istom ciklusu  S. Špoljarić u monografiji piše: „Ciklus je primjer pročišćenja na putu, kako i kaže naziv jedne od slika „Od izvora k uviru.“ Jakubin, životnom mudrošću u diptisima pa i triptisima, ali i zaokruženosti ideje na jednoj plohi, njeguje plavetnilo, dubinu boje u nijansama na organičkim formama, oslobađa svjetlo i u neznatnosti traga za tajnovitošću Božje prisutnosti.“ ( Špoljarić, S. 2010.)

         Od modre monokromatske poetike „Mistike življenja“, prelazim 2017. godine na  kolorističko istraživanje u novom ciklusu „Život izdanka“. Grafiku „Izdanak“ iz 1974. redefiniram slikarskim varijacijama izravno slikajući na otisnutom grafičkom listu kontrastiranjem kolorističkih odnosa, zadržavajući kondenziranu zraku svjetlosti koja probija središnje crno tkivo organske forme „Izdanka.“ Motiv izdanka preuzet je iz knjige proroka Izaije 11, 1-2 „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena.“ „Izdanku“, svojim likovnim rukopisom, pridajem životna simbolička značenja: „Protoka vremena“, „Prihvaćanja života“, „Otvaranja nutrine“, „Prihvaćanja patnje“, „Čežnje“, „Prijelaza u vječnost“… .

               
             Diptih u tijelu Izdanka                                         Raspeće                                                   Čežnja

„Jakubin gibljivim silnicama forme čitavoj površini potenciranoj nitima razigrava oblikovnu zvučnost glavnice slike, ulazeći „motivom“ u prostor vertikalnog uzleta, uravnotežujući kromatsku puninu i aktivitet bjeline. Slikarske gradacije, znakoviti impulsi od izvornog do vremena betlehemskog svjetla dijalog su Staroga i Novoga zavjeta, produžen do naših dana. Marijan Jakubin originalnim pristupom daje novu dimenziju prizorima sakralne tematike, dajući joj ozračje suvremenog izraza, no istovremeno ne rušeći vezu s tradicijom.“ (Špoljarić, S. 2017.)


               
                    Levitacija                                                      Prihvaćanje života                             Rađanje beskraja

            Zasebno mjesto u mojem slikarskom opusu zauzima sakralno slikarstvo namijenjeno sakralnim  prostorima – crkvama. Kako je ovo slikarstvo prvenstveno u funkciji liturgije, komunikaciji s Bogom kroz molitvu i meditaciju te okupljanju žive zajednice vjernika – žive crkve i njihovom međusobnom komuniciranju kroz vjerske obrede i sakramentalno življenje, tako ovi radovi zahtijevaju i posebne likovne i tematske zakonitosti i određenosti. To je prvenstveno primijenjena umjetnost koja svojim specifičnim simboličko - likovnim govorom pridonosi duhovnim potrebama čovjeka vjernika i simboličkom usmjeravanju prema sakralnosti crkvenog prostora i događanju u vjerskim činima. Od 1971. kada sam naslikao prvu oltarnu fresku „Skrb sv. Josipa“ u Novom Virju do danas sam naslikao oko tri stotine reprezentativnijih  djela, vitraja i oltarnih slika. Kao prilog izdvajam neke vitraje i oltarne slike, koji su, zahvaljujući datoj slobodi od strane naručitelja, izrečeni vlastitim slikarskim rukopisom u kojem su tematska i likovno-jezična rješenja najmanje ograničila slobodu izražavanja, a koji su i po ocjeni likovne kritike najbolja djela mog sakralnog opusa.

Skrb sv. Josipa, 1971., Novo Virje
 „Kao vrhunski dometi zajedničkoga govora figurativne i apstraktne forme vitraji su u crkvi Sv. Josipa u kapucinskom samostanu u Karlobagu nastali 1997. godine te oni nastali desetljeće kasnije u crkvi Sv. Leopolda Mandića u Zagrebu. Umjetničkom uvjerljivošću i karakterom spomenuti Jakubinovi vitraji idu uz bok onima Ive Dulčića u franjevačkoj crkvi na zagrebačkom Kaptolu, odnosno onima Josipa Botterija u crkvi Sv. Križa u Novom Zagrebu“ (S. Špoljarić, 2010.)Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri nam vodi, zraku i oblaku,
1997., Karlobag
Hvaljen  budi, Gospodine moj
 sa svim stvorenjima svojim,
1997., Karlobag
Hvaljen budi, Gospodine moj
 po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama,
1997., Karlobag


Stvaranje, 2003., Novo Virje

Pjesma stvorova, 2006., Dubrovnik


Tematske sadržaje kao i snažnu motivaciju za ova sakralna djela pronalazim u „Pjesmi stvorenja“ Sv. Franje Asiškog, u Karlobagu doslovnije motivima pjesme dok u Zagrebu i najnovije u Belišću iz 2018. s proširenjem ikonografije na sakramentalne simbole. Tu je uprisutnjen likovno-simbolički životni hod u kojem se susreću prirodne datosti Boga Stvoritelja s njegovim spasiteljskim djelom. Šest prozora u crkvi sv. Leopolda Mandića u župi Ljubljanica – Voltino na zagrebačkoj Trešnjevci, osmišljeno je kao  ritmička izmjena boja sunčevog spektra: ljubičaste, žute, zelene, narančaste, plave i crvene koje dominiraju na pojedinom prozoru i ujedno simboliziraju životne i vjerske istine. Pojedini prozor  ilustrira  određenu strofu „Pjesme stvorenja“, ali se tematski proširuju i na ikonografska značenja kršćanskih i sakramentalnih simbola. Prozori iznad pjevališta vizualizacija su glazbenih doživljaja uprisutnjenih kao harmonija, kontrast i ritam oblika i boja, tonske i kolorističke skale i rekomponiranja glazbenih instrumenata koji svojom asocijativnošću upotpunjuju likovne vibracije linija, boja i oblika, a sve to kao slavljenje Boga Stvoritelja kroz korelativan odnos likovno - glazbenog izričaja. Vitraji u Karlobagu, iako polaze od istog motivacijskog počela „Pjesme stvorenja“, više su usmjereni prema kozmosu, njegovim počecima, počecima života i primarnih zemaljskih elemenata: vode, vatre, vjetra, kiše, svjetla…koje sv. Franjo slavi kao svoju braću, a koji svoje mjesto nalaze unutar sakralnosti crkvenog prostora.


Pjesma stvorova, 2007- 2008., Zagreb

„U tišini sakralna prostora, pronalazeći svoj put samoće i gotovo bogobojazne kontemplativne koncentracije, Jakubin stvara, uživljen u taktilne čari zanata i duboka strastvena uronuća, stakleni svijet bajkovite lirske bezvremenosti. U njegovim obojenim staklima, u biblijskim prikazima, vlada pietet velike povijesne i metaforičke snage. U prikazima „Stvaranja“ u crkvi Sv. Josipa u Karlobagu i crkvi Sv. Josipa radnika u Novom Virju, Jakubin pred nas iznosi najuzvišeniju univerzalnost egzistencije, simbolički utopljene u prikaze postanka svijeta, u istinu teozofskog smisla. U ovim vitrajima, u njihovom koloritu i ljepoti crteža, pohranjena je upravo sva virtuoznost i svijest  o našoj kozmogonijskoj određenosti, prezentiranoj u spiralama i krugovima - oblicima božje emanacije.“ (S. Stanaćev  Bajzek, 2006.)

Likovna zamisao na vitrajima u Belišću isprepliće simbole sakramenata i motive „Pjesme stvorova“ s njezinim „stvorenjima“, kako ih naziva sv. Franjo, veličajući tako Boga stvoritelja. Oni su podudarni sa simbolima pojedinih sakramenata kao i njihovim simboličkim značenjima tako da se mogu lako prepoznati i isčitati u likovnom govoru. Likovno je to govor apstraktno-simboličkog izričaja s povezivanjem prepoznatljivih motiva realnog svijeta koje nalazimo u pjesmi i sakramentima. Motivi su stilizirani kako bi se uskladili s apstraktnim elementima čineći tako jedinstvenu likovnu cjelinu. Akcenti se uvijek postavljaju na osnovne sakramentalne simbole oko kojih se ritmički izmjenjuju  organske forme i boje nadopunjujući temeljne simbole. Boje također imaju simbolička značenja, najčešće vezana uz liturgiju i simboliku pojedinih sakramenata.Sakrametni, 2018., Belišće


Tematski sadržaj i stvaralačka sloboda urodili su drugačijom likovnom i tematskom interpretacijom na vitrajima samostanske kapelice sestara Karmeličanki Božanskog srca Isusova na Vrhovcu u Zagrebu. Tako su u mističnost atmosfere utkani nadrealističkom interpretacijom, simboli mističnih viđenja Sv. Terezije Avilske i Bl. Marije Terezije Tauscher.
 „Jakubin na njima, slikarstvom metafizičkog prizvuka, poslanje umjetnika prihvaća poput znatiželje ministranta  prema mističnom, ali na neki način i nježnom. … . Ili, pak, u lirskoj prigušenosti odnosa motiva i obasjanih presjeka nebeskog parka, milina dojma ulazi u sve zakutke slike, svijetle i radosne.“ (S. Špoljarić, 2010.)
Mistična viđenja bl. Marije Terezije Tauscher,
2008., Zagreb
Mistična viđenja sv. Terezije  Avilske, 2008., Zagreb

Na nekim oltarnim slikama, freskama i uljima velikog formata, objedinio sam nebeske krajolike iz ciklusa „Pjesma stvorova“ s motivima iz  „Nagovještaj uskrsnuća“ dodajući figurativne prikaze likova kršćanske ikonografije i već prepoznatljivu kondenziranu ili raspršenu zraku svjetlosti, koja može graditi svjetlosni križ, oblikovati krug ili usmjeravati oko prema simboličkom izričaju naglašavanja bitnosti ili božanske prisutnosti u prizoru.Sv. Ana poučava Mariju, 1995., BjelovarNavještenje Gospodinovo, 2000., ZagrebZov dobrog pastira, 2002., Sesvetsko Brestje


„Prizori kršćanske ikonografije interpretirani su prepoznatljivim rukopisom, vidljivim i u složenim figurativnim scenama, odmjerenog rasporeda, čitkog sadržaja, s upućenošću na bit teme. Kanonska zadatost nije prepreka mjeri umjetničke slobode, uz koju postoji i vodilja teološke istine, kao traga kontinuiteta s tradicijom dugom više stoljeća, u kojoj su umjetnici bili zaokupljeni temama upućenosti transcedentalnom. Baštinjeno je preobraženo u vlastitost načina, tako da primjerice bliskosti s oblikovanjem likova kod slikara nazarenaca, ili sklad klasičnog reda, urastaju u Jakubinovu izgrađenu poetiku.“ (Špoljarić, S. 2003.)Kerestinečko uskrsnuće, 2003, KerestinecIsusovo uskrsnuće, 2013., Šenkovec 
„Jakubina nije omela ni zadana tematika niti obveza prema određenim kanonima u oslikavanju crkava. Uspio se autorski iskazati i dokazati tamo gdje je pronašao prihvatljive varijante kompozicija, poglavito s osjećajem za prostor ambijenta i za beskraj Neba. Dubine prostora su u njegovim freskama izrazite, bilo da je riječ o pejzažu u koji ugrađuje svoje sakralne prizore ili pak o kozmičkom prostoru.“ (Cvetkova, E. 1998.)Sv. Ivan Pavao II., 2014., Zagreb


Oltar Uznesenja bl. Djevice Marije u nebo, 2013.,  Pušćine


Put u Emaus, 1994., Hrvatski Leskovac

         Posebnu pozornost usmjeravam na najnoviju oltarnu sliku „Poliptih milosrđa,“ u crkvi Sv. Leopolda Mandića u Zagrebu  (Ljubljanica- Voltino, Trešnjevka). U središte zida, iza oltara, postavljen je križ sastavljen od pravokutnih ploha, odvojenih od plohe zida s time da je središnja ploha na sjecištu vertikale i horizontale križa, istaknuta višim istakom, kako bi se na taj dio postavila slika naslovnika crkve sv. Leopolda Mandića. Iza križa kao i iza istaknutijeg središnjeg dijela ugrađena je rasvjeta koja difuzno osvjetljava plohu zida oko križa i okolne motive koji su dio poliptihalne kompozicije. Središnji istaknutiji dio dodatno osvjetljava plohe križa na koje su postavljene slike diptiha. U središte križa postavljena je već spomenuta slika sv. Leopolda Mandića kao naslovnika crkve, sveca oprosta i Božjeg milosrđa. Akcent je bačen na lice sv. Leopolda, njegovu prepoznatljivost i izražajnost, proslavljenog u nebeskoj preobraženosti čemu dodatno pridonosi atribut svetosti, svjetla kružna aureola. Oko Leopoldova lika postavljeno je nekoliko motiva iz njegova života i evanđeoskih prizora povezanih s milosrđem i praštanjem. Na horizontalu križa, postavljene su dvije slike s motivima iz Leopoldova života. Lijevo od Leopoldovog lika, postavljena je slika sv. Leopolda u molitvi ispred gospe Lurdske kojoj se neprestano molio i po kojoj je dobio silne milosti na svom hodočašću u Lourdes, dok se na desnoj strani nalazi prizor sv. Leopolda nad bolesnikom kojem je došao dati sakrament ispovijedi. Jednu ruku položio je na glavu bolesnika dok s drugom drži bijeli rubac s kojim mu želi, simbolički i stvarno, obrisati bolesnički znoj s čela. Na vertikalu križa u donjem dijelu, ispod glavne slike sv. Leopolda, smještena je slika iz prispodobe o dva dužnika (Lk 7, 36-50) s motivom o javnoj grešnici koja u skrušenosti Isusu suzama pere noge i otire ih svojom kosom. Na vrhu križa iznad glave sv. Leopolda  nalazi se motiv iz prispodobe o pronađenoj ovci (Lk 15, 1-7) u kojoj Isus nosi na svojim ramenima izgubljenu i pronađenu ovcu, što je čest prikaz Isusovog milosrđa i praštanja. Dva motiva milosrđa smješteni su izvan križa na zidu ispod horizontale križa, uz vertikalu donjeg dijela križa, odnosno s lijeve i desne strane prizora Isusa s grešnicom. Lijevo od slike Isusa s grešnicom nalazi se motiv o milosrdnom ocu (Lk 15, 11-32), a desno o milosrdnom Samarijancu (Lk 10, 25-37). Ikonografski se sadržaj može isčitavati kao poliptihalna cjelina u kojoj svaki motiv na pojedinoj slici ima svoje značenje unutar cjeline, ili pak možemo pojedine motive promatrati samostalno isčitavajući njihovo evanđeosko značenje. Svi oni, bilo kao cjelina ili pojedinačno, govore o Božjem milosrđu i praštanju.

Svi prizori ostvareni su tehnikom plitkog reljefa na platnu s naknadno oslikanim blagim tonalitetima i koloritnim naglascima na pojedinim dijelovima likova koji ističu lica i ruke, kako bi se pogled usmjerio na bitne sadržaje pojedine scene. Reljefi su pretežno oslikani svjetlim tonalitetima s vrlo blagim nijansama sivkasto-ljubičastih i svjetlo-okerasto-smeđih tonova dok su akcentirane dionice oslikane snažnim svjetlo-tamnim kontrastima pretežito smeđih i ljubičastih tonova. Veličina kompozicije usklađena je s veličinom oltarnog prostora, a središnja os križa podudara se sa središnjom osi oltara i sedesa. Osvjetljenje pojačava reljefnost, a pojedini dijelovi slika obogaćeni su slikarskim i plastičkim teksturama. Likovi su na nekim motivima uklopljeni u ambijentalni prostor ili samo njegove naznake, što daje privid trodimenzionalnosti prostora.Poliptih milosrđa, 2018., Zagreb

     DJELOVI POLIPTIHA

Dobri pastir

Sv. Leopold mandić u molitvi


Sv. Leopold Mandić
Sv. leopold Mandić s bolesnikom


Milosrdni otacIsus i grješnica


Milosrdni Samarijanac 

KORIŠTENI IZVORI

1973. -  I. L. G. (Ivan Ladislav Galeta), predgovor katalogu II. Samostalne izložbe u Galeriji Lotrščak, Zagreb, 15. – 25.I.; 
1975. - Schneider, D. predgovor katalogu V. Samostalne izložbe GEN... u Galeriji Lotrščak,
 Zagreb, 12. –21. XII.;
1977.  - Srhoj, V. Starogradske likovne i opće kulturne teme, Hvarski zbornik, br. 5, Hvar;
1980.  - Špoljarić, S. predgovor katalogu VIII. Samostalne izložbe slika, Salon Galerija Karas,
  Zagreb, 29. V. – 11. VI.;
- Špoljar, M. predgovor katalogu IX. Samostalne izložbe slika u Galeriji Koprivnica,
  Koprivnica, 17. X. – 3. XI.;
1983. -  Kralj, A. predogovor katalogu X. samostalne izložbe »Meditacije«, Galerija Ulrich,
             Zagreb, 13. X. –28. X.
1986. -  Šimat-Banov, I. predgovor kataloga XI. samostalne izložbe skulptura, »Strukture« u
             Galeriji DD Trešnjevka, Zagreb, 13. XI. – 4. XII.;
           - Mihalj, M. Meditacije otvorenih oblika, Glas Koncila, Zagreb, 23. XI.;
1989.  - Špoljarić, S.Trenuci oslobađanja, tekst kataloga XII. samostalne izložbe slika u
             Razstavnom salonu Radin, Radenci, 30. VI. – 21. VII.;
1994.  - Baričević, M. Marijan Jakubin (1969. – 1994.) monografija o umjetničkom radu,
             Centar za kulturu Đurđevac – Galerija »Stari Grad«
  - Špoljarić, S. recenzija monografije, objavljena u monografiji;
 - Kralj, A. recenzija monografije, objavljena u monografiji;
 - Vujović, O. Marijan Jakubin, Putevi slutnje, Art Magazin, »Kontura«, Zagreb, rujan –
   listopad;
1997. - Veža, M. predgovor katalogu 22. samostalne izložbe slika, crteža, grafika i skulptura  
            od 1967. – 1997. Đakovo;
1998. - Cvetkova, E. Ciklus »Pjesma Stvorova«, predgovor kataloga izložbe »Pjesma
             stvorova« u Galeriji      »Ulrich« Zagreb;  
          - Špoljarić, S. Marijan Jakubin, Kontura, br. 58/59, 1998/99.;
1999. - Cvetkova, E. »Pjesma Stvorova«, predgovor kataloga izložbe u Galeriji sv. Antuna,
            Čakovec;
2001. - Špoljarić, S. Marijan Jakubin, predgovor kataloga samostalne izložbe, Galerija
           »Zilik«, Karlovac;
2003. - Špoljarić, S. Marijan Jakubin – Kerestinečko uskrsnuće, RKT Župa Uzvišenja sv.
            Križa;
2006.- Žabčić, D. Vitraj kao mjera svjetlosti, predgovor katalogu izložbe Vitraji – Ususret
           Uskrsu, 9. ožujka
   - Stanaćev Bajzek, S. Zarobljena svjetlost, Kontura (br. 89), srpanj;
2007.  - Stanko Špoljarić »Vitraji u crkvi sv. Leopolda Mandića« u knjizi »Župna crkva Sv.
            Leopold Mandića, Ljubljanica, Voltino, Zagreb;
2010. - Žabčić, D. Likovni bitak plavih prostora, predgovor katalogu izložbe slika iz ciklusa
          »Mistika življenja« povodom 40. obljetnice umjetničkog rada, Galerija Ulrich, Zagreb
          - Sanda Stanaćev Bajzek, S. Marijan Jakubin, Mistika življenja, Kontura, broj 108,
            lipanj                
          - Špoljarić,S. Marijan Jakubin, monografija povodom 40. obljetnice umjetničkog    rada, Kontura d. o. o., Zagreb
2014. - Slavica Gabout, V. Marijan Jakubin, Svjetlo i tama su polovi iste energetske snage, Kontura br. 127, prosinac

2017. - Špoljarić, S. Život izdanka, predgovor u katalogu izložbe, Galerija »AZ«, HKZ – Hrvatsko slovo, prosinac 2017. siječanj 2018.